INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Tarrío, Xosé & Laudelino Iglesias Martínez
Titel: Dossier bajesstrijd van sociale gevangenen in Spanje
Sub titel: Over de hel van de speciale regimes in de Spaanse gevangenissen

Heruitgave in brochurevorm van deze oorspronkelijk in 2006 verschenen bundel. FIES is een Spaans systeem van isolatie waarbij bepaalde groepen gevangenen onder verzwaard regime (met de bijkomende beperkingen) worden gedetineerd in een gevangenis in de gevangenis. Deze bundel bevat teksten van de in januari 2005, na 17 jaar gevangenschap, overleden FIES-gevangene Xosé Tarrío en de in augustus 2004, na 26 jaar gevangenschap, vrijgekomen ex-FIES gevangene Laudelino Iglesias. Beide behoorden tot een groep zogenaamde FIES-1 gevangenen, het zwaarste regime waarin met name weerspannige sociale gevangenen werden (en worden) vastgehouden. Deze groep heeft een geschiedenis van collectieve en individuele bajesstrijd (onder andere georganiseerd in COPEL, APRE, GAPEL en APRE(r)). Beide auteurs hadden zich het libertaire gedachtengoed eigen gemaakt. Laudelino strijdt ook nu nog, na zijn vrijlating, tegen het FIES-systeem. De bundel bevat een aantal langere fragmenten uit het boek van Tarrío getiteld "Huye, hombre, huye". De teksten van Laudelino zijn een tiental brieven die hij tijdens zijn bajestijd schreef en een lang interview dat in augustus 2005 met hem afgenomen werd.
2006, 61 pag., Euro 3,5
Anarchist Black Cross Amsterdam, Amsterdam, ISBN Zonder


This page last updated on: 13-1-2015