INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: González, Valentín "El Campesino"
Titel: Comunista en España y Antistalinista en la U.R.S.S.
Sub titel:

Valentín González, bijgenaamd “El Campesino” (de Boer) is een zeer omstreden figuur in de Spaanse geschiedenis. Zoon van een dagloner uit de Spaanse provincie Extremadura, sloot zich op jonge leeftijd aan bij de anarchisten. Hij werd meerdere malen gearresteerd en zat in verschillende bajessen. In één van de laatste bajessen waar hij vastzat, bekeerde hij zich tot het communisme van de stalinistische PCE. Meteen na het uitbreken van de Spaanse Burgeroorlog nam hij dienst in het Republikeinse leger, promoveerde alras tot generaal en leverde strijd met de fascisten aan diverse fronten. Spoedig werd hij ingezet bij diverse operaties in het achterland, die erop gericht waren de door de anarchisten op gang gebrachte revolutie tot staan te brengen en terug te draaien. Daarbij werd het complete stalinistische repressie-apparaat ingeschakeld en vele niet-stalinisten werden afgemaakt. Na de val van de Republiek vluchtte hij naar de Sovjet Unie, waar hij binnen korte tijd in conflict raakt met het stalinistisch bewind, gevangen werd gezet en de concentratiekampen (Gulags) van binnen leerde kennen. Twee maal ontsnapte hij, maar werd weer gepakt door de NKVD. Pas de derde keer, in 1949, wist hij echt te ontkomen en schreef na zijn terugkeer in West-Europa zijn herinneringen op, waarbij hij uitgebreid een boekje opendeed over de stalinistische machinaties tijdens de Spaanse Burgeroorlog en de werkwijze van de Kominform, de opvolger van de Komintern (Derde Internationale).
1979, 128 pag., Euro 4
Edicones Júcar, Gijón, ISBN 843345529X


This page last updated on: 13-1-2015